Adatkezelési tájékoztató a https://www.zoldterv.hu honlappal kapcsolatosan

A Társaság tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. E tájékoztató a Társaság Adatvédelmi Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: „GDPR rendelet”) meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Jelen rövid adatvédelmi tájékoztató a ZÖLDTERV Kft. adatvédelmi szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, a tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a https://www.zoldterv.hu oldalon, valamint papír alapon a Társaság székhelyén, a 1121 Budapest, Rácz Aladár út 4. A.ép. szám alatt.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

1. Társaság megnevezése

A https://www.zoldterv.hu-t a ZÖLDTERV Épületgépészeti és Épületenergetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 4. A.ép.; cégjegyzékszám: 01-09-992435; adószám: 14296602-2-43; képviseli: Elekes László ügyvezető; elérhetőség: zoldterv@zoldterv.hu - a továbbiakban: Társaság) üzemelteti. A Társaság jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

Társaság megnevezése: ZÖLDTERV Épületgépészeti és Épületenergetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság adószáma: 14296602-2-43
Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-992435
Társaság székhelye: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 4. A.ép.
Társaság e-elérhetősége: zoldterv@zoldterv.hu
Társaság képviselője: Elekes László ügyvezető

2. Az adatkezelés jogalapja, adatbiztonság

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja]. Személyes adatainak a kapcsolatfelvétel során való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez.

Adatbiztonság: A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedéseket. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

3. Az adatok forrása

Ön a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja. A Társaság az általa üzemeltetett honlapon közzéteszi elérhetőségeit, amelyeken keresztül a felhasználó fel tudja vele venni a kapcsolatot. A honlapon közzétett elérhetőségek bármelyikén való kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Személyes adatainak az átadásával, és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait a Társaság a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza. A személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak.

Amennyiben adatait harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékoztatjuk, és tiltakozása esetén az adatokat töröljük.

4. Az adatkezelés célja, ideje, adattovábbítás

Az adatkezelés célja Társasággal a kapcsolatfelvétel elősegítése, az érintett adatainak a rögzítése, az esetleges szerződéskötés elősegítése, az érintett által feltett kérdések megválaszolása, a megfelelő információnyújtás. Az adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg a jogszabályok által meghatározott időtartamig, legkésőbb az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

Személyes adatokat - a jogszabályok által előírt kötelező és a személyes hozzájáruló nyilatkozatban foglalt esetek kivételével - harmadik személyeknek Társaságunk nem ad át. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében többféle adatbiztonsági intézkedést alkalmazunk, amellyel védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, az adatok sérülésével, módosításával szemben.

Adatfeldolgozók: Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe. Adatfeldolgozónk a Viacom Informatikai Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-109794; székhely: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17.; website: https://viacomkft.hu; képviselő neve: Hidasi József): szerver és tárhely szolgáltató.

5. A kezelt adatok köre

Az Ön döntése alapján a Társaság a meghatározott adatkezelési célokkal kapcsolatosan kezelheti az Ön által megadott adatokat (jellemzően: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás).

Amennyiben Ön a Társaság részére e-mailt küld, úgy a Társaság rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

6. Adatkezelés szabályai

Az érintettek köre: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; e körben érintettnek tekinthető minden olyan személy, aki a megadott személyes adata alapján beazonosítható, akár olyan formában is, hogy az adott személyes adat kizárólag rá jellemző tulajdonságot mutat. Az érintettek tehát elsődlegesen az Társaság szolgáltatásait igénylők, a honlap látogatói, a munkatársak, az Társaság és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Társaság természetes személy partnerei, nem természetes személy partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Cookie-szabályzat: A felhasználói élmény javításához a Weboldalunkon sütiket (cookie-kat) és hasonló technológiákat alkalmazunk. Bizonyos sütikre szükség van, így ha a weboldalunk funkcióit szeretné használni, kérjük, ne kapcsolja ki ezek használatát. Más cookie-kat kikapcsolhat, de az ronthatja a felhasználói élményt.  A jelen weboldal további használatával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Internetböngészőjében vagy harmadik fél által biztosított szoftveren keresztül blokkolhatja vagy akár le is tilthatja a sütiket.

Ha Ön hozzájárul a sütik használatához, ez az alábbiakat jelentheti:

A sütik segítenek abban, hogy oldalunk működésén javítsunk, hogy az Ön felhasználói élményét személyesebbé tegyük és hogy Ön sok hasznos funkciót tudjon használni. Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az Ön online viselkedéséről, mint például az Ön IP címe, az a weboldal ahonnan érkezett

Harmadik felek által elhelyezett sütik az oldalunkon

Honlapunk üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltatók, akik sütiket/egyéb technológiákat alkalmaznak oldalunkon, és a szolgáltatás célja:

Mérés & személyre szabás:

  • Google (Google Analytics)
  • Érvényesség: 2 év

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): weboldalunk a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt sütik segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében nem gyűjtünk személyes adatokat, nem tároljuk az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Jelen weboldal aktiváltatta az IP-címek anonimizálását, így a webhely felhasználók IP-címét a Google az Európai Uniós tagállamokban, illetve az Európai Gazdasági Térség szerződő országaiban az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmé teszi.

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

A sütik szabályozása és törlése

Ha törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük informálódjon az alábbi tájékoztatásokból attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik.

Segítség a sütik szabályozásához a különböző böngészőkben

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

A sütik engedélyezéséhez vagy elutasításához a jobb alsó sarokban lévő gombot használhatja.

7. Az adatkezelés helye

A weboldal által rögzített adatok a Webflow, Inc. által üzemeltetett külön szerveren kerülnek tárolásra.

8. Az érintettek jogainak érvényesítése, jogorvoslati jog

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a Társaság megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot a zoldterv@zoldterv.hu címen, vagy postai levelezési címünkön (székhely), hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Kérjük a levél tárgyában vagy a borítékon szíveskedjen feltüntetni, hogy „Adatkezelési tájékoztatás/panasz”.

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, bármikor jogosult tájékoztatást kérni Társaságunktól az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét Társaság a tájékoztatás kiadása előtt közli. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Továbbá Ön bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, vagy adatainak zárolását, az adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül törli az adatokat - ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók -, illetve tájékoztatást ad kérelmével, a törlési kérelme esetleges elutasításával, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Társaság ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: 06- 1-391-1400;
fax: 06-1-391-1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
weboldal: naih.hu

Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, köteles a kárt megtéríteni, illetve a Társaságtól sérelemdíj követelhető. Az Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető, jelen Szabályzatban, az Infotv.-ben illetve a GDPR rendeletben meghatározott érintetti jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

9. Záró és vegyes rendelkezések

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv., a GDPR rendelet és a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók.Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya a honlapon való közzétételtől visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a honlapon közzétett szabályzat az irányadó.

Az Társaság fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Társaság közzéteszi honlapján.

Útra festett, két irányba mutató nyílon álló ember fehér cipőben
Az „Elfogadás” lehetőségre kattintva beleegyezik abba, hogy a cookie-k az eszközén tárolódnak a webhelyhasználat elemzése érdekében. További információért tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.